Google+ Spetsnaz - Specialstyrkerne fra USSR : Operator's Lab

torsdag den 27. juni 2013

Spetsnaz - Specialstyrkerne fra USSR

Under Den Kolde Krig skulle disse styrker angribe vesten dybt inde i Europa, for skabe skræk og rædsel før en Sovjetisk offensiv.


Spetsnaz point man

Men hvem var Spetsnaz op gennem 70'erne og 80'erne?


Under Den Kolde Krig udbyggede Sovjet Unionen antallet sine specialstyrker,  op gennem 70'erne og 80'erne rådede man over flere end 11 brigader Spetsnazstyrker. En brigadestørrelse dengang var på mere en 3500 mand, og brigaderne var tilknyttet enten militærets efterretningstjeneste - GRU eller sikkerhedsvæsnet - KGB. 

Jeg har tidligere skrevet om Spetsnaz, og det kan du læse om her. I dette indlæg vil jeg koncentrere mig om Spetsnaz i relation til de sovjetiske hærstyrker primært i Rusland, men også en lille smule omkring øvrige lande der indgik i Warszawapagten.


Opgaven under Den Kolde Krig.
Under en eskalering med vesten forud for en krig, var det en del af den sovjetiske doktrin (handlemåde) at anvende Spetsnaz strategisk, ved at indsætte styrker op til 1000 kilometer inde bag fjendes (NATO) linjer forud for et sovjetiske "Blitzkrieg" angreb. Det var forskelligt hvor store enheder Spetsnaz blev indsat i, for under krigen i Afganistan i 80'erne, operede Spetsnaz i kompagniramme, men når det handlede om følsomme rekognosceringsoperationer i østersøområdet, var der tale om 5 - 10 mands patruljer.

Overordnet var Spetsnaz opgaven:


 • Udføre rekognoscering mod militære installationer og civil infrastruktur.
 • Udpegning af af mål for hovedstyrken eller langtrækkende våben.
 • Udføre sabotageoperationer
 • Myrde samfundsvigtige beslutningstagere og højtstående officerer - nøglepersoner om man vil.

En af tankerne bag dette var, at tvinge Nato til at flytte styrker fra fronten til bevogtning af flanken og egne linjer bagerst. Derved ville vejen være banet for et sovjetisk fremstød, nøjagtigt på samme måde som det britiske Special Air Service havde succes med i Afrika under Anden Verdens krig. 
Formålet med at myrde samfundsvigtige beslutningstagere - herunder personer i regeringerne og finansverdenden var, at skabe så meget skræk og rædsel - terror om man  vil - så de enkelte regeringer trak sig fra samarbejdet med Nato og en evt. konfrontation med de sovjetiske tropper.

Moskva - ledelsen af Warszawapagten - havde dyb respekt for Nato' teknologiske overlegenhed på kamppladsen, og det atom-arsenal som Vesten rådede over. Man havde erkendt, ligesom i vesten, at en atomkrig ville være en udslettelseskrig hvor ingen lande ville bestå, og derfor ønskede Moskva at vinde initiativet hurtigst muligt og derigennem tvinge vesten og Nato til forhandlingsbordet.
Forberedelserne til indsættelse
Op gennem især 70'erne og 80'erne afdækkede vestlige efterretningstjenester, at Spetsnaz soldater deltog i internationale sportsevents såsom VM, OL, Vinter-OL mv. og det gav Spetsnaz-soldaterne en enestående mulighed for at rekognoscere og udbygge et netværk af sympatisøre, i de lande som de besøgte. Så når soldaterne blev indsat i en evt. krig, eller forud for, ville de være stedkendte, og formentligt også have mødt nogle af deres kontakter/sympatisører. 

Udover at besøge vestlige lande som sportsatleter, kom soldaterne også til vesten som studerende eller arbejdssøgende, men oftest som ambassadepersonale på de Sovjetiske (flere lande) ambassader. For på ambassaderne nød de husly i form af beskyttelse, og en egentlig base for forberedelse af operationer. Nogle af indikationerne, under Den Kolde Krig, på, at Spetsnaz var kommet ind i et vestligt land kunne være:

 1. en usædvanlig stigning af ambassadepersonale
 2. Atletisk udseende mænd og kvinder erstattede skaldede og overvægtige ambassadeansatte.
 3. en bemærkelsesværdig stigning i antallet af handelsdelegerede, sportsatleter, studerende o.lig.
 4. En stigning i antallet af sovjetiske fiskerfartøjer, som opholdt sig i internationalt farvand, men så tæt på kysten som muligt.
 5. En tydelig stigning af turister fra Sovjet Unionen.
 6. Udenlandske "sympatisøre" som tilgik hjemmelige sovjetsponsorede græsrodsbevægelser og fredsbevægelser (f.eks. Fredsvagterne i København).
 7. En pludselig og tydelig stigning af flygtninge fra østeuropa.


Når de opholdt sig i de vestlige lande i et lovligt ærinde, kunne de frit rejse rundt og foretage undersøgelser i reletation til de opgaver som deres enhed ville få i krig. Dog var det oftest Spetsnaz/KGB som udførte denne type  opgaver.


Fjernopklaring
Militærets Spetsnaz udførte fjernopklaring under "Jerntæppet", for at undersøge et fremmed lands parathed og forsvarssystemer. Dette kunne både være i et Nato- eller neutralt land. Det skete  bl.a. flere gange for Sverige i løbet af 80'erne, og kulminerede med, at den svenske regering sendte repræsentanter til Moskva for at klage over en tiltagende intimidering fra Sovjetisk side. Endvidere anmodede Sverige assistance fra Nato, til at modgå de mange krænkelser af territorielt farvand, hvor Sovjetiske ubåde sejlede tæt på land, og i flere tilfælde er der beretninger om, at Spetsnaz blev landsat i mindre patruljer. 


Hele affæren kan du bl.a. læse meget mere om her. Senere på året vil jeg lave et indlæg om ubådsproblematikken i Sverige op gennem 80'erne. 


Alle værn i det sovjetiske militær havde spetsnazstyrker tilknyttet. I nordeuropa og særligt omkring østersøen var flådens spetsnaz særligt aktive, hvor de foretog strandrekognosceringer og landsætning/afhentning af spioner. Efter murens fald har det vist sig, at man i Polen havde udført tro kopier af nogle af sydsjællands strande og kystnære områder, hvor Warszawapagten kunne indøve landsættelser af enheder helt op til bataljonstørrelse. 

Flådens Spetsnaz var enormt dygtige til infiltration fra søsiden, og trænede intensivt i brug af mini-ubåde og kampsvømmeroperationer. Ofte trænede de ved at blive indsat "skarpt", og for dem af jer læsere som måtte have gjort tjeneste ved Bornholms værn i 80'erne og videre ind i 90'erne, kan nok bekræfte beretningerne om mystiske "ikke-vestlige" dykker-genstande som er fundet rundt omkring på øen, eller om fiskerfartøjer fra Polen eller de baltiske lande, som lå for anker ud for Bornholm, når der var flådeøvelse i området.

mini-ubåd til indsættelse af Spetsnaz

Spetsnaz soldater med mini-ubåd

I Ukraine havde KGB genskabt forskellige kopier af militære installationer fra  Storbritannien og Frankrig, for det var alt afgørende at sikre disse installationer forud for et angreb på vesten. Man brugte så kopierne af installationerne til at indøve kæmpemæssige landsætninger af tropper og materiel, og efterfølgende angreb. Og hvordan havde de udfærdiget disse kopier? ... tænk på at der ikke var droner og avanceret satellitteknologi dengang. Svaret er, at man havde haft "boots on the ground", sammen med efterretninger fra meddelerer og spioner.


Træningen
Det har altid været kendt, at soldaterne i Spetsnaz var hårdt trænede og meget kompetente. Ved flere lejligheder viste de deres evner inden for nærkamp, skydning og akrobatik - forestil dig at lave en saltomortale imens du rammer plet med et øksekast. Sovjet Unionens krig i Afganistan op gennem 80'erne, viste også hvor kompetente soldaterne var, når de kæmpede - ofte i undertal - mod de vestligt støttede Mujahedinere og vandt utrolige slag.
Inside Soviet Military Intelligence
Men Vesten fik alligevel en overraskelse af hvor grufuld Spetsnaztræningen var, da den russiske afhopper, Viktor Suvorov, skrev bogen Inside Soviet Military Intelligence, hvori udvælgelsen og træningen til Spetsnaz blev beskrevet. For i bogen fremgik det, at håbefulde aspiranter skulle svømme gennem store kar fyldt med dyre-indvolde og blod. Udover at udvælgelsen var præget meget af vold, hvor aspiranter fik regulære tæsk, skulle de også løbe gennem dagslange feltforhindringsbaner hvor der blev skudt efter dem med skarpt, og hvor de skulle klatre op og ned af tårnhøje forhindringer uden anden sikring end de kræfter de havde i fingrene! 

Herunder følgere en video fra 90'erene, som viser lidt om den vold der prægede udvælgelsen til Spetsnaz.

Bemærk: Stærke billeder, uegnet for børn!

Viktor Suvorov skrev også om, hvordan aspiranterne blev sendt til en bestemt fangelejr i Ukraine som indeholdt politiske modstandere af Sovjet Unionen. For at den kommende spetsnaz-soldat fik den bedste forståelse for nærkamp - train as you fight - skulle han tæske udvalgte fanger. På den måde kunne soldaten ved selvsyn se hvilke teknikker som virkede, og hvordan de bedst skulle udføres for at gøre mest muligt skade.

Efter udvælgelsen blev den nye spetsnaz-soldat tilknyttet et værn og tjenestested, og han påbegyndte herefter sin specialistuddannelse. Denne var ofte betinget af, hvilket kompetencer - særligt sprog - som han havde i forvejen. En ting kunne han dog være sikker på, og det var, at så snart uddannelsen var afsluttet, ville han blive indsat i krigen i Afganistan, eller på hemmelige operationer mod Nato og Europa.

Spetsnaz soldat med AN-94 riffel
Ingen kommentarer:

Send en kommentar